Heimdall historik – i korthet

Heimdall i korthet

Sällskapet Heimdalls ändamål angavs vid bildandet våren 1891 vara ”att samla personer med allmänna intressen, huvudsakligen litterära, vetenskapliga, konstnärliga och sociala för att under angenäm samvaro vidmakthålla och befrämja dessa intressen medelst föredrag, diskussioner, samtal eller på andra lämpliga sätt”.

Det var en tid då samhället och samhällslivet ju inte alls såg ut som i dag. Det ligger därför nära till hands att fråga sig om en sådan sammanslutning utan avgörande principiella förändringar kan ha någon relevans för dagens samhällsmedborgare. Eller för morgondagens. I vårt så elektroniska tidevarv med TV och Internet och sociala medier.

Det finns väl olika svar på sådana frågor men ett par saker kan konstateras.

Trivsam samvaro och spontana samtal kring kulturella ting bjuds inte av det elektroniska samhället. Inte heller föredrag av Heimdall-medlemmar och andra närstående med inriktning på sådant som just för tillfället kan intressera och där också sådant kan tas upp och ventileras, som inte passar för ett större och mer officiellt forum.

Formerna för sådan samvaro måste förstås anpassas till dagens förutsättningar men inriktningen kan vara densamma. Det går inte att som i Heimdalls unga dagar söka engagera medlemmarna för sammankomster, normalt omfattande en hel lördag med början på förmiddagen i Petri kyrka och avslut med kvällsmåltid på Kramer.

Just nu förefaller det passa medlemmarna bra att träffas ungefär en gång i månaden under terminerna med en timmes inledande mingel följt av en måltid vid småbord och sedan kaffe och föredrag i angränsande lokal, oftast då med nya bordsgrannar, alla väl identifierbara med i förväg utsänd deltagarlista och också på håll läsbara namnbrickor.

Medlemmar som inte deltar får via e-post en sammanfattning i efterhand om vad som förevarit och visavier får också möjlighet till någon inblick i vad Heimdall sysslar med genom att följa med på musikevenemang och en eller annan utflykt, som också förekommer under ett verksamhetsår.