Verksamhetsberättelse 2016


Verksamhetsberättelse för år 2016

Det försiktiga förnyelsearbete, som påbörjades för ett par år sedan, har under verk-samhetsåret konsoliderats och vidareutvecklats. Såväl medlemsantal som deltagar-antal vid Sällskapets sammankomster har fortsatt att stiga. Vid årsskiftet 2016/2017 hade Sällskapet drygt 160 medlemmar.

Årets viktigaste händelse var otvivelaktigt firandet av Sällskapets 125-årsjubileum den 5 mars med galamiddag på Malmö rådhus som höjdpunkt. Ambassadören m m Hans Corell, Stockholm, högtidstalade under rubriken ”Rättsstaten – en förutsättning för fred och säkerhet”, varjämte en stråktrio och en sopran stod för musikalisk under-hållning. Representanter för samtliga Heimdalls syskonsällskap deltog och överläm-nade flera gåvor, varjämte Sällskapets båda hedersledamöter stod för en generös pen-ninggåva att utgöra grundplåten i en fond för tryckning av framtida föredrag i Heim-dall. Jubileet beskrivs närmare i en bilaga till originalet av verksamhetsberättelsen.

En annan viktig händelse var färdigställandet av den 400-sidiga antologin ”En kväll i Heimdall. En samling föredrag i lärt sällskap”, som redigerats av en kommitté, bestå-ende av Gert Jeppsson, huvudredaktör, Hans Barenthein och Bengt I Lindskog. Den presenterades vid ett boksläpp den 18 januari i Grand Hotels foajé i Lund. Varje med-lem är berättigad till ett friexemplar, varjämte ett exemplar överlämnas vid Sällska-pets sammankomster som tack till varje huvudtalare, som ej är medlem.

Under året har Sällskapet därutöver genomfört följande aktiviteter, som ägt rum på Restaurang Översten i Kronprinsen-komplexet, om intet annat framgår.

Den 19 januari talade sålunda stadsfullmäktigeordföranden i Malmö Kent Andersson på Översten under rubriken ”Måns Bock i Malmö – historien om en tavla” om Gustaf Cederströms monumentala väggmålning i Landstingssalen i Malmö rådhus ”Magnus Stenbock i Malmö den 27 september 1709”.

Den 9 februari hölls årsmötet, som följdes av föredraget ”Det här var mitt liv – TV-producenten Bengt Roslund avslöjar spelet bakom kulisserna om sådant som inte fick hända men som hände”. Om årsmötet, se mera nedan.

Den 5 mars firades Sällskapets 125-årsjubileum enligt ovan.

Den 12 april berättade egyptologen Leif H Hjärre om det just då högaktuella ämnet ”Tutankhamon och Nefertiti”.

Den 10 maj talade professor Björn Olsen, Uppsala, under rubriken ”Multiresistenta bakterier och zikavirus – ett hot mot mänskligheten?”.

Den 27 juli gjorde Sällskapet en utflykt till Limhamns kalkbrott och uppmärksam-made vid den efterföljande lunchen bl a ”Limhamnskungen” R F Berg.

Den 20 september höll professor Thore Husfeldt, Lund, föredrag under rubriken ”Ar-tificiell intelligens – ett hot mot mänskligheten?”.

Den 11 oktober ställde professor Claes Sandgren, Stockholm, tidigare ordförande i styrelsen för Institutet mot mutor, frågan ”Är Sverige korrupt?”.

Den 15 november talade ambassadören, tillika ordföranden i Lundauniversitetets sty-relse, Jonas Hafström under rubriken ”Vart är universitetet/universiteten på väg?”, varjämte han kommenterade det då helt nyligen överstökade presidentvalet i USA.

Den 3 december avslutades verksamhetsåret på Malmö Live med Peter Tjajkovskijs ”Nötknäpparsviten” efter introduktion av Sixten Nordström under den anslutande lunchen.

Vid varje sammankomst på Översten har dessutom förekommit en eller flera s k kara-meller, dvs anföranden på i princip ca fem minuter om något i vid mening kulturellt föremål med Malmö-anknytning eller dito förening, varjämte detta jubileumsår också olika förgrundspersoner under Heimdalls allra första år presenterats på detta sätt. Dessa karameller redovisas jämte de under 2015 i bilaga 1.

Vidare har under året företrädare för styrelsen kontaktat i princip samtliga de, som varit medlemmar mer än två år men under dessa två år endast någon enstaka gång eller inte alls deltagit vid någon sammankomst. Dessa kontakter har tagits bl a i syfte att vidta åtgärder för att underlätta eller på annat sätt främja ett ökat deltagandet. De har bl a lett till åtaganden om skjuts av medlemmar med rörelsesvårigheter utöver ut-talad uppskattning av att Sällskapet på detta sätt visat intresse för sina medlemmar.

Under året har också frågan om en Sällskapets hemsida med bl a medlemsmatrikel förts framåt och styrelsen räknar med att en sådan kommer att kunna presenteras före instundande sommar. Ett Sällskapets vapen är vidare under registrering.

Vid årsmötet den 9 februari 2016 omvaldes för två år styrelsemedlemmarna Hans Barenthein, Staffan Björnberg, Lennart Blomqvist, Jörgen Larsen och Eleftherios So-tiriou, medan revisorerna Peter Melinder och Peter Mårtensson samt revisorssupp-leanten Håkan Schmidt omvaldes för ett år liksom valberedningen, bestående av Gert Jeppsson, sammankallande, Jan Gyllenbok och Jan O Mattsson. Vid årsmötet jämnt ett år dessförinnan hade Frank Orton, Claes-Erik Nyman, Lars Ramklint och Jan-Åke Svensson valts för två år till ordförande, gillesmästare, sekreterare resp kassaförval-tare. Strax före jubileet avgick emellertid Ramklint från sitt uppdrag.

Styrelsen har hållit fem sammanträden under året.

Sällskapets ekonomi är stabil och redovisas översiktligt i bilaga 2.

För styrelsen

Frank Orton

Ordf