Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen för Sällskapet Heimdall i Malmö får härmed avge berättelse för verk-samheten under år 2015.

Vid årsmötet den 9 februari valdes jur dr h c Frank Orton, Vellinge, till ny ord-förande efter generalkonsuln Eleftherios Sotiriou, Lund, som begärt att bli be-friad från sitt ordförandeskap. Genom omval utsågs till sekreterare redaktören Lars Ramklint, Malmö, till gillesmästare direktören Claes-Erik Nyman, Malmö, och till kassaförvaltare ingenjören Jan-Åke Svensson, Trelleborg, numera Mal-mö. Dessa val avser tiden till årsmötet 2017. Genom fyllnadsval utsågs där-jämte till styrelsemedlemmar till årsmötet 2016 dels Eleftherios Sotiriou efter Orton, dels chefredaktören Staffan Björnberg, Ystad, och rektorn Lennart Blom-quist, Löddeköpinge, efter bokförläggaren Daniel Hjorth, Skanör, och docenten Per-Anders Iwert, Berlin, som båda avsagt sig sina styrelseuppdrag. Utöver dessa tre är till styrelsemedlemmar till årsmötet 2016 sedan tidigare valda också civilingenjören Hans Barenthein, Lund, och tekn dr Jörgen Larsen, Malmö.

Revisorer har varit veterinären Peter Melinder, Eslöv, och kyrkoherden Peter Mårtensson, Malmö, med civilekonomen Håkan Schmidt, Helsingborg, som suppleant.

Valberedningen har utgjorts av universitetslektorn Gert Jeppsson, Lund, sam-mankallande, civilingenjören Jan Gyllenbok, Lomma, och professor Jan O Mattsson, Höllviken.

Medlemsantalet har utvecklats positivt genom inval av 36 nya ledamöter och var vid årets utgång 138.

Då medlemmarna med få undantag nås med e-post har detta sätt att kommunice-ra använts för såväl kallelser som s k ordförandebrev med referat från Sällska-pets sammankomster liksom för annan aktuell information (ordförandebreven bifogas originalexemplaret av denna verksamhetsberättelse).

Styrelsen har haft fem sammanträden.

Sällskapets 125-årsjubileum 2016 har förberetts av en kommitté bestående av professor Bengt Lindskog, Hjärup, ordförande, och Jan Gyllenbok jämte Säll-skapets ordförande och sekreterare.

En antologi med föredrag hållna i Sällskapet under senare år har framställts av en kommitté bestående av Hans Barenthein, Gert Jeppsson och Bengt Lindskog med Gert Jeppsson som huvudansvarig.  För tryckningen har generösa bidrag lämnats av Thora Ohlssons Stiftelse i Lund och Sten K Johnsons Stiftelse i Malmö. Styrelsen har beslutat att varje medlem som förmån erhåller ett fri-exemplar.

Sällskapet har representerats av sin ordförande eller sekreterare vid samman-komster med syskonsällskapen i Örebro, Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.

Sällskapet har som regel mötts på Restaurang Översten.  Under året har mötes-formerna där förnyats t ex så att en preliminär deltagarlista skickats ut i förväg i syfte också att stimulera till samåkning, mer fokus getts mingel före måltiderna, tydliga namnbrickor med centimeterhöga bokstäver introducerats och s k kara-meller införts i form av korta inslag om dels t ex konstverk, dels andra kulturfö-reningar. Deltagandet har som en följd härav visat en glädjande tendens att öka.

Under året har Sällskapet genomfört nio aktiviteter enligt följande.

Den 9 februari presenterade professor Anders Palm i anslutning till årsmötet 2014 års Nobelpristagare i litteratur, Patrick Modiano.

Den 10 mars berättade ordföranden för det internationella ESS-projektet i Lund, Sven Landelius, under rubriken: ”ESS – vad, varför, när?”

Den 14 april ordnades en förhandsvisning av det nya byggnadskomplexet Mal-mö Live, följt av supé på Restaurang Skeppsbron 2, där förre kommunstyrelse-ordföranden i Malmö, Ilmar Reepalu, berättade om visionerna bakom denna satsning.

Den 12 maj gästades Sällskapet av ledamoten av Svenska Akademien, professor Jesper Svenbro, som höll föredrag om ”Ny syn på Sapfo och om den fram-

växande offentligheten på Lesbos.”

Den 31 maj gjordes en bussutfärd tillsammans med HLK från Köpenhamn med besök på Malmöhus och Skarhults slott med Gert Jeppsson som guide.

Den 29 september hade förre ambassadören och författaren Ingmar Karlsson som ämne ”Är Samuel Huntingtons profetia om ett civilisationernas krig ett rea-listiskt scenario?”

Den 20 oktober talade kulturredaktören Per Svensson om ”Anders Zorn – den globaliserade nationalmålaren.”

Den 17 november fick Sällskapets ordförande med kort varsel ersätta vid förfall för en annan talare och presenterade under rubriken ”Från Lund till Monte Carlo och så vidare” lundaakademikern Gunnar Serner, mer känd under författarpseu-donymen Frank Heller.

Den 9 december avslutades verksamhetsåret med julbord och underhållning av Lundaspexarna. Mötet blev årets mest besökta med 55 medlemmar och gäster.

Sällskapets ekonomi är god, vilket framgår av kassaförvaltarens separata be-rättelse.

Malmö i januari 2016

För styrelsen

Frank Orton

Lars Ramklint