Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsen för Sällskapet Heimdall får härmed avge berättelse över verksamheten under år 2011.

Sällskapets styrelse har efter valen vid årsmötet den 16 februari 2011 bestått av Lars Granath, ordförande, Lars Ramklint, sekreterare, Hans Jerenäs, kassaförvaltare, Claes-Erik Nyman, gillesmästare, Hans Barenthein,  Eleftherios Sotiriou, Gunnar Staf, Sven-Anders Söderpalm och som suppleant Gert Jeppsson.

Revisorer har varit Claes Rehn och Göran Widebäck med Peter Melinder som suppleant.

Valberedningen har utgjorts av Bengt Lindskog, ordförande, Jan Gyllenbok och Jan O Mattsson.

Styrelsen har haft två sammanträden, 17 mars och 7 november, samt däremellan genom telefonkontakt handlagt akuta ärenden.

Sällskapet anordnade under året sex sammankomster. Vid årsmötet den 16 februari medverkade brodersällskapet Gnistans ordförande, professor Lars Lönnroth, med ett föredrag med titeln: ”Att skriva memoarer”. Under våren genomfördes ett gemensamt konsertbesök, vid vilket Paul-Christian Sjöberg introducerade musiken. Överste Bo Pellnäs medverkade i april med ett föredrag med titeln: ”Svensk och internationell säkerhetspolitik”. I maj gjordes tillsammans med det danska brodersällskapet HLK en bussutfärd till Nordvästskåne med Tycho Brahe som tema. I juni besöktes Malmö Konstmuseums utställning av Gösta Adrian-Nilssons verk med förre museichefen Jan-Torsten Ahlstrand som presentatör. I november föreläste professor Sverker Oredsson om: ”Granne med ondskan 1939-1945”.

Medlemmarnas närvaro vid sammankomsterna var god. Till det planerade december-sammanträdet blev däremot anmälningarna så få att det inställdes.

Sällskapets ekonomi framgår av kassaförvaltarens separata berättelse.

Under året har två medlemmar avlidit och två nya välkomnats. Medlemsmatrikeln upptar därmed oförändrat 130, men sett till inbetalda årsavgifter  kan en oroande nedgång noteras, något som måste bli en prioriterad uppgift för det kommande verksamhetsårets styrelse att  följa upp.

Malmö i januari 2012