Heimdallafton 14 mars 2017

Heimdall-broder m fl,
Det var faktiskt alldeles knäpptyst i Sällskapet i går när ambassadören Mathias Mossberg förmedlade fängslande och förbluffande uppgifter om Hårsfjärdshändelserna hösten 1982 i form av iakttagna ubåtsprofiler, nödsignalerande grön oljefläck, begränsade sjukbombsinsatser, öppnad minspärr, försvunna ting av bevisvärde och unik lucka i ÖBs krigsdagbok efter att han beskrivit hur U137 ”som en traktor i full fart” forsade in i övervattensläge med dieselmotorerna på full gas spikrakt upp på sin sandbank i Blekinge skärgård samtidigt som ryskt flyg enligt svensk signalspaning letade efter den i farvattnen öster om Bornholm.  Talaren betonade att han såg dessa incidenter i ett historiskt perspektiv men det var nog svårt för både den ene och den andre i auditoriet att värja sig mot reflektioner kring nutida nyhetsperspektiv och nyhetsförmedling om rysk aggression mot bakgrund av talarens rätt övertygande bevisföring om i vilket väderstreck man borde söka hemmahamnen för åtminstone just denna sannolika ubåt i Hårsfjärden i oktober 1982.  Många frågor följde som ytterligare visade att talaren lyckats fängsla sin publik med sin lågmälda detaljkunskap och sina intressanta illustrationer.

Dessförinnan hade det minglats i sedvanlig ordning och vid den därpå följande måltiden hälsades ett ovanligt stort antal gäster välkomna, nämligen – förutom kvällens huvudtalare – chefsåklagaren Kristian Augustsson, Ängelholm, ekonomen Richard Bernspång, Malmö, bankmannen Mikael Ekdahl, Malmö, psykiatriöverläkaren Eric Hofvendahl, Lund, hovrättsassessorn Fredrik van Kesbeeck Andersson, Skanör, lokalhistorikern Christian Kindblad, Malmö, lantmästaren William Nordén, Tågarp, konsuln Mikael Roos, Malmö, och rikspolischefen Nils Erik Åhmansson, Skurup, alla i linje med numera stadgad Heimdall-praxis här med titlar utan epitet som ”fd”, ”ex-” eller ”emeritus”.

Vid kaffet efter maten presenterade sig så först kulturskribenten Sören Sommelius, Helsingborg, medlem sedan mer än ett år men nu på plats ffg, och berättade om sitt författande och sin relation till det tidigare familjeägda Helsingborgs Dagblad.

Efter honom beskrevs Kulturföreningen Calluna på karamellvis av dess sekreterare, ovannämnde Christian Kindblad. Vi lärde oss att ljung heter Calluna vulgaris på latin, att föreningen främst verkar inom ramen för Falsterbonäset och har gett ut ett flertal skrifter i den andan och att man låtit framställa lokalanknutna bilderböcker i A3-format som fått äldre att vakna upp ur sin åldersdvala. Dessutom ordnar man visningar av Per-Albin-linjen på Näset och inte minst då ”draktänderna” på östra sidan av Falsterbo-kanalen, något som f ö förhoppningsvis kommer att ingå som ett moment i Heimdalls sommarutflykt till Skanörs och Falsterbos borgruiner.

Som en andra karamell presenterade vår medlem Per Svensson detta halvmillenium efter Martin Luthers teser i oktober 1517 (som enligt talaren alls inte spikades upp på någon kyrkport i Wittenberg) sin bok ”Dr Luther & mr Hyde: om tro och makt då och nu” från 2008 i ny upplaga med anledning av 500-årsjubileet. Det blev till en lärorik miniföreläsning om dessa teser och inte minst deras betydelse för de protestantiska samhällenas utveckling ända till vår tid och fick säkert flera i salen att liksom skrivaren av dessa rader bestämma sig för att köpa och läsa.

Kvällen innehöll också utdelning av fri-exemplar av den nya Heimdall-nålen till dem som inte var med på årsmötet och upplysningen att nästa sammankomst äger rum tisdagen den 25 april, då Sällskapet gästas av den stockholmske filmprofessorn Jan Olsson, som sannolikast främst kommer att uppehålla sig vid den brittiske filmskaparen Alfred Hitchcock (1899-1980).

Högst sällskapliga hälsningar

Frank Orton
Ordf