Heimdallafton 14 feb 2017

Heimdall-broder m fl,
”Jag har nog aldrig varit med om en så innehållsrik Heimdall-sammankomst!”, ”Det var ju faktiskt en smula högtidligt” och ”Riktigt trevliga överraskningar!” var tre deltagarkommentarer efter sammankomsten i förrgår, som lapidariskt men på sitt sätt ganska bra kan sägas sammanfatta vad som förekom. Och åtminstone de två första uttalandena kan man som arrangör dessutom tillåta sig att hålla med om.

Som vanligt började sammankomsten med livligt mingel men för ovanlighetens skull också med ett antal andra gäster närvarande i lokalen, nämligen flera par vid fönsterborden mot Sundet, som dock i stället för att mingla med oss mer eller mindre tydligt ägnade sig åt att fira ”Alla hjärtans dag”.

Redan vid måltidens början kom den första överraskningen, ett musikinslag en smula i linje med vad Concordia i Örebro, det äldsta av våra syskonsällskap, bjuder på i vart fall vid sin årliga högtidssammankomst. Medlemmen Gunnar Syréhnexekverade a capella Bellmans ”Fredmans Epistel N:o 1”, den som är tillägnad Cajsa Stina och sångligt börjar ”Gutår båd’ natt och dag! Ny vällust, nytt behag!” Applåder följde förstås!

De till slut 63 deltagarna kunde därefter ägna sig åt ryggbiff med potatisbakelse och madeirasås, baconinlagda bönor och grön sparris, innan Gunnar Syréhn till gitarr uppmanade oss att så småningom lunka till buller och tumult i form av årsmöte och föredrag med kaffe och kaka i lokalen mot Kungsparken.

Årsmötets sedvanliga formalia klarades av kvickt och lätt, mestadels under särskild ledning av Gert Jeppsson, bland mycket annat ju sammankallande i Sällskapets valberedning.

Som ordförande, gillesmästare och kassaförvaltare omvaldes resp skrivaren av dessa rader, Claes-Erik Nyman och Jan-Åke Svensson, medan tekn dr Henric Åsklund, Lund, nyvaldes som sekreterare. Sedan föregående årsmöte består styrelsen dessutom ytterligare åtminstone ett år av Hans BarentheinStaffan Björnberg, Lennart Blomqvist och Jörgen Larsen, vilka nu kompletterades med rådmannen Martin Sunnqvist, Landskrona, genom fyllnadsval efter tidigare ordföranden Eleftherios Sotiriou, som anmält sig nu nödd att ytterligare dra ned på sina åligganden i Heimdall. Revisorer och valberedning omvaldes likaså.

Punkten ”Parentationer” omhändertogs med sedvanlig skärpa och akribi av Sven Anders Söderpalm, som erinrade om de sedan föregående årsmöte avlidna medlemmarna Gunnar SkoogUlf Rytterborg och Ulf Lingårdh.

Efter att så förnämligt ha skött denna syssla under närmare 20 år hade Sven Anders tidigare under verksamhetsåret anmält att han nu ville lämna över detta sitt ansvar till någon annan, något som – jämte t ex hans förstklassiga beskrivning av Sällskapets tillblivelse, som inleder antologin ”En kväll i Heimdall. En samling föredrag i lärt sällskap” – föranlett styrelsen att för en månad sedan kalla honom till hedersledamot i Heimdall, den fjärde i Sällskapets historia.

Detta uppmärksammades nu med ett diplom, varjämte Sven Anders liksom Gert Jeppsson och Bengt I Lindskog, ju hedersledamöter sedan tidigare, dekorerades – av Hans Barenthein, assisterad av nyvalde styrelsemedlemmen Martin Sunnqvist – med en särskild hedersledamotsnål att bäras i kavajslaget, väl huvudsakligen dock endast vid Sällskapets egna sammankomster.

En något enklare men i all sin enkelhet mycket prydlig Heimdall-nål distribuerades så till samtliga deltagande medlemmar. Med så många i lokalen gick det inte att dekorera individuellt utan detta i och för sig så ansvarsfulla värv överläts till de närvarande själva, som under glada tillrop och diverse praktiska svårigheter fick dekorera varandra.

Nålen föreställer den bro, som finns i Sällskapets nya vapen(för dagen illustrerat genom en sprillans ny s k roll-up), alluderande inte bara på Öresundsbron utan också och inte minst på Bifrost, bron från den vanliga världen till asarnas boning med ju just Heimdall som broväktare. Vartill kommer att en bro ju är en inte bara i största allmänhet så sympatisk symbol. Den är så särskilt passande för ett sällskap, vars uppgift är att till angenäm samvaro sammanföra personer med olika yrkesbakgrund och skilda kulturella intressen. Tanken är att denna nål också i vardagslag skall kunna tjäna som såväl ett tydligt igenkänningstecken för de invigda som speaking piece med nyfikna.

Jämte detta fri-ex, som kan kompletteras med extranålar à 40 kr/st, fick alla deltagare en uppdaterad s k profilbild med referens till Fritz Kärfves målning ”En kväll i Heimdall”, som ju på senare tid inte bara fungerat som ett slags logga för Sällskapet utan också pryder antologins omslag. Med en sådan bild som den nu utdelade, instoppad i sitt exemplar av antologin, kan den intresserade vid behov lättare identifiera de avporträtterade personerna.

Under punkten ”Övriga ärenden” på dagordningen kallades också styrelsens medlemmar fram och med en personligbokgåva med anknytning till nästkommande sammankomst avtackades de av skrivaren av dessa rader för gott samarbete under ett fint 2016, ju så särskilt krävande med såväl antologi som jubileum som extraordinära ingredienser. I gengåvaöverlämnades en flaska rött av bästa märke.

Punkten ”Övriga ärenden” innehöll ytterligare två moment.

Dels erbjöds intresserade ett fri-exemplar av tidskriften Ale av dess redaktör Gert Jeppsson, närmare bestämt ett temanummer med anledning av Lunds universitets 350 år, innehållande artiklar av såväl redaktören själv som Sten Skansjö, numera åter medlem av Heimdall och guide till sommaren vid Sällskapets utflykt tillsammans med HLK till bl a borgruinerna i Skanör och Falsterbo.

Dels kallades kvällens huvudperson, Bengt I Lindskog, fram och behängdes av ovannämnda officianter med Sällskapets första hedersmedalj i rödvitt band ”med anledning av att han varit medlem i Sällskapet i 50 år och för hans synnerligen värdefulla insatser i Sällskapet”, insatser just detta verksamhetsår som en av antologiredaktörerna och som ordförande i jubileumskommittén. Den hedersmedaljerade tackade, påtagligt rörd.

Årsmötet avslutades därmed och sammankomsten övergick smidigt till föredragsämnet för dagen. Föredragshållaren Berndt Ehinger talade under den av honom nu lätt reviderade rubriken ”Medicinsk historia från Hjärups horisont” och beskrev den just hedersmedaljerades resa från vaggan i Karlskrona via bl a Indien, Babylon, Rom och Paris till det otium, som han nu avnjuter cum dignitate i Hjärup, f ö en ort varifrån han med ett annat latinskt citat ”gärna delar med mig av min eld (kunskap) till dig som vill ta emot den”. Det bör tilläggas att reseskildringen till åhörarnas särskilda glädje också uppehöll sig en hel del vid malmöitisk sjukhushistoria.

Ja, som sagt, innehållsrikt, en smula högtidligt och en och annan överraskning.

Nästa sammankomst äger rum om en månad, tisdagen den 14 mars, då ambassadören Mathias Mossberg, författare av styrelsemedlemmarnas ovannämnda presentbok ”I mörka vatten. Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan”, kommer att presentera en hel del förbluffande och utomordentligt intressanta fakta från sin tid som sekreterare i den senaste ubåtskommissionen.

Avslutningsvis kan tilläggas att envar medlem kan, som HLK-medlemmen Jens Overø så påpassligt nämnde vid närmast föregående sammankomst, anmäla till cdu@gorrissenfederspiel.com att bli uppsatt på HLKs sändlista och därigenom bli fortlöpande informerad om detta vårt köpenhamnska brodersällskaps sammankomster, som vi som Heimdall-medlemmar ju får delta i.

Högst sällskapliga hälsningar

Frank Orton
Ordf

 

Bilagor: Nål-foto & profilbild som ej redovisas här)